پاتوق شادی tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com 2020-09-18T14:36:31+01:00 mihanblog.com پست ثابت 2015-07-01T15:06:18+01:00 2015-07-01T15:06:18+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1091 رضا جاسمی ]]> خداحافظی 2015-06-03T13:52:24+01:00 2015-06-03T13:52:24+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1090 رضا جاسمی سلام مرسی از همه دوستان که هنوز به یادم هستن دیگه این وبلاگ بروز نمیشه کوچ کردم رو رز بلاگ این ادرس وب جدیدمه صفاسیتی http://safa30ty.rozblog.com/کاری داشتم به اون ادرس بیاین مرـــــــــــــــــــــسی از همگی سلام

مرسی از همه دوستان که هنوز به یادم هستن

دیگه این وبلاگ بروز نمیشه کوچ کردم رو رز بلاگ این ادرس وب جدیدمه
صفاسیتی
http://safa30ty.rozblog.com/
کاری داشتم به اون ادرس بیاین

مرـــــــــــــــــــــسی از همگی

]]>
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﻥ ..... 2015-03-09T12:10:45+01:00 2015-03-09T12:10:45+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1087 رضا جاسمی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﻥ ﯾﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ  . . . . . . . .   ﺩﻭ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮﻥ ﺑِﻬﻢ ﺯﺩﻥ، ﺗﺎ ﺑِﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﻡ. یارو گفت دیگه اینورا پیدات نشه عوضی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﻥ ﯾﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

ﺩﻭ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮﻥ ﺑِﻬﻢ ﺯﺩﻥ، ﺗﺎ ﺑِﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﻡ.

یارو گفت دیگه اینورا پیدات نشه عوضی

]]>
داستان باحال منو و خانوادم 2015-03-08T14:11:40+01:00 2015-03-08T14:11:40+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1086 رضا جاسمی ﻣﻠﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻏﺬﺍ ﺑﯿﺎﺭﻥ  . . . . . . ...ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ  ﮐﻪﻏﺬﺍﻣﻮ ﻧﺨﻮﺭیدبه قرآن  الان میرسم!!!!!!!!!

ﻣﻠﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻏﺬﺍ ﺑﯿﺎﺭﻥ 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ 

ﮐﻪﻏﺬﺍﻣﻮ ﻧﺨﻮﺭیدبه قرآن 

الان میرسم!!!!!!!!!

]]>
قضیه قایم مشک بازی کردن نیوتن 2015-03-08T14:10:07+01:00 2015-03-08T14:10:07+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1085 رضا جاسمی ﺭﻭﺯﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ . ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ 100 ﻣﯿﺸﻤﺮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﺮﺩ . ﻫﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ... ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ، ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ . ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺷﻤﺮﺩ ﺍﻭ ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ . ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ‏( ﺳُﮏ ﺳُﻚ ﺑﻴﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺬﺍﺭ ، ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻰ ﺫﺍﺭﻡ ﺍﻭ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ .

ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ 100 ﻣﯿﺸﻤﺮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﻣﯿﮑﺮﺩ .

ﻫﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ...

ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ

ﺁﻥ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ، ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ .

ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺷﻤﺮﺩ

ﺍﻭ ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ .

ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ‏( ﺳُﮏ ﺳُﻚ ﺑﻴﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺬﺍﺭ ،

ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻰ

ﺫﺍﺭﻡ

ﺍﻭ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﻣﻦ ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!

... ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎﻫﺸﻮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺗﺎ

ﺑﺒﯿﻨﻦ ﺍﻭﻥ ﭼﻄﻮﺭ

ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ

ﻧﯿﺴﺖ ...

ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ

ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﻭ، ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...

ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺍﺑﺮ " ﯾﮏ

ﭘﺎﺳﮑﺎﻝ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﻦ " ﭘﺎﺳﮑﺎﻟﻢ " ﭘﺲ ﭘﺎﺳﮑﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺬﺍﺭﻩ

ﺍﻧﻴﺸﺘﻴﻦ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺯﺩ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺩﻫﻨﺖ ﺳﺮﻭﯾﺲ

ﭘﺎﺳﮑﺎﻝ ﺑﻴﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺬﺍﺭ !!!...

]]>
داستان منو بابام 2015-03-08T14:08:43+01:00 2015-03-08T14:08:43+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1084 رضا جاسمی قدیما اگه باباها از دسته بچه شون ناراحت میشدن میگفتن کاری نکن از ارث محرومت کنم ها!!!! . . . دیشب با بابام دعوام شده ،میگه کاری نکن که پسوورد wi-fi خونه رو عوض کنم!!!!! . .سریعا خم شدم شصت پاشو ماچ کردم،صحبته اینترنته میفهمی اینترنت قدیما اگه باباها از دسته بچه شون ناراحت میشدن میگفتن کاری نکن از ارث محرومت کنم ها!!!!

.

.

.

دیشب با بابام دعوام شده ،میگه کاری نکن که پسوورد wi-fi خونه رو عوض کنم!!!!!

.

.سریعا خم شدم شصت پاشو ماچ کردم،صحبته اینترنته میفهمی اینترنت

]]>
عاشق اون دسته از ادم هایی هستم که .... 2015-03-05T14:46:10+01:00 2015-03-05T14:46:10+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1082 رضا جاسمی عاشق اونایی هستم که اس ام اس رو مینویسن موقع دعوا و دلخوری ولی ارسال نمیکنن، آخه دلشون نمیاد عشقشونو ناراحت کنند..... . . . . . . ولی من هفت هشت بار میفرستم تا مطمئن شم رسیده (!!!!) عاشق اونایی هستم که اس ام اس رو مینویسن موقع دعوا و دلخوری


ولی ارسال نمیکنن،


آخه دلشون نمیاد عشقشونو ناراحت کنند..


.

.

.
.
.
.
.
.
.
ولی من هفت هشت بار میفرستم تا مطمئن شم رسیده (!!!!)

]]>
اﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯿﮑنم ..... 2015-03-05T14:43:11+01:00 2015-03-05T14:43:11+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1081 رضا جاسمی اﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯿﮑنم.. ﺑﻐﺾ گلویم را میسوزاند.. . . . . . ... عهههه لباسم و برعکس پوشیدم که!! فکر کردم عاشق شدم! اﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯿﮑنم..ﺑﻐﺾ گلویم را میسوزاند..
.
.
.
.
.
.

.

.

عهههه لباسم و برعکس پوشیدم که!!


فکر کردم عاشق شدم!

]]>
ضایع شدن تا این حد ........ 2015-03-05T14:23:12+01:00 2015-03-05T14:23:12+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1080 رضا جاسمی یه بار تو اتوبوس جامو دادم به یه خانم پیر .خیلی تشکر کرد. وقتی پیاده می شد خواست دو تا بلیط بده .پریدم همچین دستشو گرفتم که کم موند بازوش کنده بشه. : نه حاج خانم!زحمت نکشین! یهو دیدم یه خانم جوانتر هم داره با اون پیاده میشه و مات و مبهوت منو نگاه می کنه. پیرزنه گفت : وای ببخشین ها دو تا بلیط بیشتر ندارم وگرنه بلیط شما رم میدادم!    یواشکی رفتم تو افق محو شدم   یه بار تو اتوبوس جامو دادم به یه خانم پیر .خیلی تشکر کرد.


وقتی پیاده می شد خواست دو تا بلیط بده .پریدم همچین دستشو گرفتم


که کم موند بازوش کنده بشه. : نه حاج خانم!زحمت نکشین!


یهو دیدم یه خانم جوانتر هم داره با اون پیاده میشه و مات و مبهوت منو نگاه می کنه.


پیرزنه گفت : وای ببخشین ها دو تا بلیط بیشتر ندارم وگرنه بلیط شما رم میدادم!   


یواشکی رفتم تو افق محو شدم  

]]>
الکی مثلا من ..... 2015-03-05T13:55:04+01:00 2015-03-05T13:55:04+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1079 رضا جاسمی کسی را دارم که آنقدر برایم کسی هستکه نگاهم دنبال کسی نباشد!..............الکی مثلا تیریپ عاشقانه برداشتموگرنه چشمم دنبال همتونه از دم کسی را دارم که آنقدر برایم کسی هست

که نگاهم دنبال کسی نباشد!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا تیریپ عاشقانه برداشتم

وگرنه چشمم دنبال همتونه از دم
]]>
مورد داشتیم دختره تو فیس بوک نوشته ..... 2015-03-03T11:55:30+01:00 2015-03-03T11:55:30+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1078 رضا جاسمی ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ساپرتم قرمزه:.  300 ﻫﺰﺍﺭ ﺗــــــــﺎ ﻻﯾﮏ ﺧـــﻮﺭﺩﻩ          277 ﺗــــﺎ ﮐـــﺎﻣﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘــــﻪ          ﯾﻪ ﺳـــﺮﯾـــﺎ ﻫﻢ ﭘــــﺎﯼ ﭘﺴﺖ ﺟﻮﻭﻥ ﺩﺍﺩﻥ          ﯾﻪ  ﺳـــﺮﯼ ﺍﺷﮏ ﺷﻮﻕ ﺭﯾـــﺨﺘﻦ..  ﺍﻭﻧـــﻮﺥ ﻣﻦ ﺍﯾــــﻦ ﺟـــﺎ ﻣﺚ ﺷـــﺎﻃﺮ ﻧﻮﻭﻧﻮﺍ ﺗـــﻨﺪ...  ﺗﻨـــﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﯿــﺰﺍﺭﻡ ﮐﺴــﯽ ﻻﯾــﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ   ﻗـــﺮﺑﻮﻥ ﺩﺳﺘتون ﻣـــﻨﻢ یه شلوار کردی خریدم  ﺯﺭﺩﻩ . ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ساپرتم قرمزه:
.
  300 ﻫﺰﺍﺭ ﺗــــــــﺎ ﻻﯾﮏ ﺧـــﻮﺭﺩﻩ
          277 ﺗــــﺎ ﮐـــﺎﻣﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘــــﻪ
          ﯾﻪ ﺳـــﺮﯾـــﺎ ﻫﻢ ﭘــــﺎﯼ ﭘﺴﺖ ﺟﻮﻭﻥ ﺩﺍﺩﻥ
          ﯾﻪ  ﺳـــﺮﯼ ﺍﺷﮏ ﺷﻮﻕ ﺭﯾـــﺨﺘﻦ
.
.  ﺍﻭﻧـــﻮﺥ ﻣﻦ ﺍﯾــــﻦ ﺟـــﺎ ﻣﺚ ﺷـــﺎﻃﺮ ﻧﻮﻭﻧﻮﺍ ﺗـــﻨﺪ...  ﺗﻨـــﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﯿــﺰﺍﺭﻡ ﮐﺴــﯽ ﻻﯾــﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ
  ﻗـــﺮﺑﻮﻥ ﺩﺳﺘتون ﻣـــﻨﻢ یه شلوار کردی خریدم  ﺯﺭﺩﻩ ...
          ﺑﺒﯿــــﻨﻢ ﭼﯿــﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿـــﻨﺎ
ﻧـــﺎ ﺍﻣﯿﺪﻡ ﻧﮑﻨﯿﻦ !☺ ]]>
الکی مثلا اینجا .... 2015-02-22T13:34:04+01:00 2015-02-22T13:34:04+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1076 رضا جاسمی راستی نتیجه اون تحقیقاتی که درباره ماهیت در هم تنیدگی کوانتوم داشتیم چی شد؟.........الکی مثلن اینجا محیط علمیه، هممونم الاف نیستیم! ! ! (^__^)

راستی نتیجه اون تحقیقاتی که درباره ماهیت در هم تنیدگی کوانتوم داشتیم چی شد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.


الکی مثلن اینجا محیط علمیه، هممونم الاف نیستیم! ! ! (^__^)

]]>
جک 80+ 2015-02-22T13:31:22+01:00 2015-02-22T13:31:22+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1075 رضا جاسمی 80+........واسه این سن فقط ایزی لایف داریممیخوای ؟ 80+
.
.
.
.
.
.
.
.

واسه این سن فقط ایزی لایف داریم

میخوای ؟
]]>
گویش جدید دخترونه .... 2015-02-22T13:03:53+01:00 2015-02-22T13:03:53+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1074 رضا جاسمی فارسی : دوست دارم انگلیسی : آی لاو یو فرانسه:  ژ تم اسپانیول : ته آمُ ایتالیایی : تی آمُ آلمانی: ایش لیبه دیش دخترونه: بولولو مولی‌ گوجی بوچ بوچ ! فارسی : دوست دارم

انگلیسی : آی لاو یو

فرانسه:  ژ تم

اسپانیول : ته آمُ

ایتالیایی : تی آمُ

آلمانی: ایش لیبه دیش

دخترونه: بولولو مولی‌ گوجی بوچ بوچ ! ]]>
کادوی ولنتاین 2015-02-14T20:11:48+01:00 2015-02-14T20:11:48+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1073 رضا جاسمی فقط کافیه ولنتاین تموم شه بعد یکی بیاد بگه عاشقتم............خدا شاهده طوری میزنمش جسدش بشه اعلامیش.. فقط کافیه ولنتاین تموم شه بعد یکی بیاد بگه عاشقتم...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

خدا شاهده طوری میزنمش جسدش بشه اعلامیش..
]]>
الکی مثلا ... 2015-02-11T16:25:35+01:00 2015-02-11T16:25:35+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1072 رضا جاسمی آقا این الکی مثلا چیه انداختین تو دهن مردم ؟!سه روزه مامانم غذا نپخته !بهش میگم گشنمه !میگه : الکی مثلا ما فقیریم آقا این الکی مثلا چیه انداختین تو دهن مردم ؟!
سه روزه مامانم غذا نپخته !
بهش میگم گشنمه !
میگه : الکی مثلا ما فقیریم
]]>
عطرمشهدی...... 2015-01-28T18:17:27+01:00 2015-01-28T18:17:27+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1070 رضا جاسمی همسایمون عطرمشهدی برامون سوغات آوردهریختمش توی کولر..........حال هوای امامزاده گرفته خونمون!!فضافوق العاده  معنوی شده!نایب الزیاره همتون هستمهرکی حاجتی چیزى داره کامنت بذاره..!! همسایمون عطرمشهدی برامون سوغات آورده

ریختمش توی کولر...
.
.
.
.
.
.
.

حال هوای امامزاده گرفته خونمون!!
فضافوق العاده  معنوی شده!
نایب الزیاره همتون هستم
هرکی حاجتی چیزى داره کامنت بذاره..!!
]]>
منو اینجوری نگاه نکن .... 2015-01-28T14:08:15+01:00 2015-01-28T14:08:15+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1069 رضا جاسمی منو اینجوری نگاه نکنخیلیا حاظرن به خاطرم بمیرن..........همین ظهریدختره پیام داده بود :حاظرم بمیرم ولی ریختتو نبینمممم منو اینجوری نگاه نکن

خیلیا حاظرن به خاطرم بمیرن...
.
.
.
.
.
.
.همین ظهری

دختره پیام داده بود :

حاظرم بمیرم ولی ریختتو نبینمممم

49lpmxx.gif49lpmxx.gif49lpmxx.gif


{-103-}{-103-}{-103-}
]]>
سلامتی سه کس ... 2015-01-28T14:03:32+01:00 2015-01-28T14:03:32+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1068 رضا جاسمی سلامتی سه کس.....پشه زنبور مگس ^_^همش که نباید عاشقانه باشه اینام مخلوق خدان سلامتی سه کس
.
.
.
.
.
پشه زنبور مگس ^_^

همش که نباید عاشقانه باشه اینام مخلوق خدان

{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}

u3bb_2014-11-09-22-02-28_deco.jpg
]]>
عکس العمل فرشتگان ... 2015-01-28T14:00:02+01:00 2015-01-28T14:00:02+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1067 رضا جاسمی اوووووووووووففففففففجیگرشوووووووووو......عکس العمل ملائکه پس از افریده شدن من !!!              """" هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد  "" اوووووووووووفففففففف

جیگرشوووووووووو
.
.
.
.
.
.عکس العمل ملائکه پس از افریده شدن من !!!{-25-}{-25-}


              """" هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد  ""

{-92-}{-92-}

bmec_7087c1f4f89e.jpg
]]>
. 2015-01-28T12:37:51+01:00 2015-01-28T12:37:51+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1066 رضا جاسمی ]]> داستان عاشقانه ... 2015-01-27T14:38:55+01:00 2015-01-27T14:38:55+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1065 رضا جاسمی ســــری عــاشـــق دخـــتری شـــده بـــود :( ولــــی دخــتر همیشـــه بــه او جـواب رد میــداد :( یـــک شــب پســر تصمیــم گــرفــت عشــق خــود را بـه دخــتر ثـابــت کـــند بـه دخــتر گفـــت: یــا مـال مــن بـاش یـا خـودکشـی مـی کـنم دخـتر سرحـرفـش بـودو بـاز هـم جـواب منفـی دادپسـر بعــد ازشنیــدن جــواب منفــی بــه خــودش بنــزین تـزریـق کـردو تــا چـند هفتـه بـه کمــا رفـــت...بعــد ازمـدتــها بهـــوش امــد و در همــان لحــــظات اولیــه پــس از بهــوش امــدندخــتر را بـالای سـرش دیــد کـه بـ ســــری عــاشـــق دخـــتری شـــده بـــود :(
ولــــی دخــتر همیشـــه بــه او جـواب رد میــداد :(
یـــک شــب پســر تصمیــم گــرفــت عشــق خــود را بـه دخــتر ثـابــت کـــند
بـه دخــتر گفـــت:
یــا مـال مــن بـاش یـا خـودکشـی مـی کـنم
دخـتر سرحـرفـش بـودو بـاز هـم جـواب منفـی داد
پسـر بعــد ازشنیــدن جــواب منفــی بــه خــودش بنــزین تـزریـق کـرد
و تــا چـند هفتـه بـه کمــا رفـــت...
بعــد ازمـدتــها بهـــوش امــد و در همــان لحــــظات اولیــه پــس از بهــوش امــدن
دخــتر را بـالای سـرش دیــد کـه بــه مـلاقــاتش امــده بود...
امــا... عشـــق آن پســـر بــه نفــرت تبــدیل شــده بــود
چــاقــوی جــراحــی را بـرداشــت تــا دختــر رابکشــد
در راهــروی بیمــارستــان دنبــال دخـــتر مـی دویــد تــا ایــنکه در انتهـــای سالــن بیمــارستان دختـر را گـرفت...
آقا... چشــمتون روز بــد نبیــنه
تـــا چــاقــوی جــراحـی رو بــرد بـالا کــه بــزنـه بــه قـلب دخــتره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

یهـــو پســره بنـزین تــموم کــرد :D
حــالا پمــپ بنــزیــنم اون نـزدیــکیا نبــود
هیچـــی دیگــه ...
هیــچکســـم تــو ایــن گــرونــی بهــشون بــنزیــن نــداد :v
دخـــتره خیـــلی شــانــس اورد...خــــلاصــه
.
.
اگـــه فحـــش بــدیــد دیگــه داستـــان بــراتــون نمیســــازم :))
]]>
ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺗﻪ : 2015-01-27T14:37:23+01:00 2015-01-27T14:37:23+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1064 رضا جاسمی ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺗﻪ : ۱- به تلفن ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ؟! ﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻡ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ :| ۲ - ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺧﯿﺴﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟!  ﻧﻪ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺷﺘﻪﺀ ﻭﺍﺗﺮﭘﻠﻮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻡ ۳- ﺗﻮﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﯼ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﺎﻻ؟! ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺳﻮﺋﯿﺖ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ۴- ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﺩﺍﺭﯼ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟! ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺸﻘﺎﻣﻮ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ :| ۵- ﺭﻭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟! ﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻤﯿﺮﻡ ۶ - ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﻧﻤ ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺗﻪ :

۱- به تلفن ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ؟!

ﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻡ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ :|

۲ - ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺧﯿﺴﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟!
 

ﻧﻪ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺷﺘﻪﺀ ﻭﺍﺗﺮﭘﻠﻮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻡ

۳- ﺗﻮﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﯼ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﺎﻻ؟!

ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺳﻮﺋﯿﺖ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ

۴- ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﺩﺍﺭﯼ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟!

ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺸﻘﺎﻣﻮ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ :|

۵- ﺭﻭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟!

ﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻤﯿﺮﻡ

۶ - ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ: ﻧﻤﺎﺯ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ؟!

ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﯾﻢ ﺍﻭﺕ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ

ﻭﺍﻻﺍﺍ
]]>
استاد..... 2015-01-27T14:34:32+01:00 2015-01-27T14:34:32+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1063 رضا جاسمی یبار سر کلاس خواب بودم استاد اومد بالا سرم بیدارم کرد گفتخواب بودیمنم هول شدم گفتم نه استاد دراز کشیده بودمهیچی دیگه بچه ها داشتن دسته صندلی رو گاز میگرفتن یبار سر کلاس خواب بودم استاد اومد بالا سرم بیدارم کرد گفت
خواب بودی
منم هول شدم گفتم نه استاد دراز کشیده بودم
هیچی دیگه بچه ها داشتن دسته صندلی رو گاز میگرفتن
]]>
خاطره باحال 2015-01-27T14:29:25+01:00 2015-01-27T14:29:25+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1062 رضا جاسمی امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم عاغا یه روز منو طاها ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ بودیم ....یهو دیلا اومد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺻﺎﺩﻗﯿﻪ ﻣﯿﺨﺎﻡ ﺑﺮﻡ. .....ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺖ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯽ، .....ﺍﻭﻧﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﯿﻔﺶ ﺳﻪ ﺗﺎﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﯾﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩﺍﻭﻝ !!...من که مثل مهران مدیری تو دوربین 3 ساعت داشتم نگاا میکردم......طاها همونجا تیغ در اورد رگشو زد....از اونورم میگن 32 نفر از مسافرا خودشونو تو مترو در حال حرکت پرت کردن پایین....راننده مترو هم 2 روزه تو هیچ ایسگاهی نگه نمیداره و همینجوری داره با سرعت متروو میرونه...!!!!! امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم


عاغا یه روز منو طاها ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ بودیم
.
.
.
.
یهو دیلا اومد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺻﺎﺩﻗﯿﻪ ﻣﯿﺨﺎﻡ ﺑﺮﻡ.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺖ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯽ،
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻧﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﯿﻔﺶ ﺳﻪ ﺗﺎ
ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﯾﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺍﻭﻝ !!
.
.
.
من که مثل مهران مدیری تو دوربین 3 ساعت داشتم نگاا میکردم..
..
..
طاها همونجا تیغ در اورد رگشو زد
.
.
.
.
از اونورم میگن 32 نفر از مسافرا خودشونو تو مترو در حال حرکت پرت کردن پایین
.
.
.
.
راننده مترو هم 2 روزه تو هیچ ایسگاهی نگه نمیداره و همینجوری داره با سرعت متروو میرونه...!!!!!

]]>
می دونی....? 2015-01-27T14:20:16+01:00 2015-01-27T14:20:16+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1061 رضا جاسمی می دونی که سر صبح که از خواب پا میشی چی حال میده ؟ ؟ ؟این که خونت نزدیک یه مدرسه دخترونه باشه تا فوتبال بازی کردنشونو ببینی . . . می دونی که سر صبح که از خواب پا میشی چی حال میده ؟ ؟ ؟


این که خونت نزدیک یه مدرسه دخترونه باشه تا فوتبال بازی کردنشونو ببینی . . .
]]>
عشق واقعی یه زن 2015-01-23T17:47:25+01:00 2015-01-23T17:47:25+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1059 رضا جاسمی خواستم زنمو امتحان کنم از خط دوستم بهش زنگ زدم گفتم:شوهرتونو گروگان گرفتیم یک میلیون بدین تا ازادش کنیم. زنم گفت:دو میلیون میدم خفش کنین جنازشم بسوزونین!!!زن نیست که سلسله جبال احساساته! خواستم زنمو امتحان کنم از خط دوستم بهش زنگ زدم

گفتم:شوهرتونو گروگان گرفتیم یک میلیون بدین تا ازادش کنیم.
 
زنم گفت:دو میلیون میدم خفش کنین جنازشم بسوزونین!!!

زن نیست که سلسله جبال احساساته!
]]>
مورد داشتیم 2015-01-22T17:05:48+01:00 2015-01-22T17:05:48+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1058 رضا جاسمی طرف رفته عروسی دختر داییش دیده داماد دوست پسرشه که مثلا یک ماهه رفته سربازی و او ازش بیخبره!!!بعلله یه همچین جانور کم نظیری بوده داماد.چی؟ دختره چیکار کرده؟ هیچی دیگه به رو خودش نیاورده تازه رفته رقصیده از داماد شاباشم گرفته اونم ۳۰۰ هزار تومن!!! خخخخخمدیونید اگه فکر کنید حق السکوت بوده هاااااااا طرف رفته عروسی دختر داییش دیده داماد دوست پسرشه

 که مثلا یک ماهه رفته سربازی و او ازش بیخبره!!!

بعلله یه همچین جانور کم نظیری بوده داماد.

چی؟ دختره چیکار کرده؟ هیچی دیگه به رو خودش نیاورده

 تازه رفته رقصیده از داماد شاباشم گرفته اونم ۳۰۰ هزار تومن!!! خخخ
خخ

مدیونید اگه فکر کنید حق السکوت بوده هاااااااا

]]>
خفاش 2015-01-21T16:42:53+01:00 2015-01-21T16:42:53+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1057 رضا جاسمی لره خفاش میبینه از خنده غش میکنهمیگن چتهمیگه تو عمرم گنجشک با چادر ملی ندیده بودم ... لره خفاش میبینه از خنده غش میکنه

میگن چته

میگه تو عمرم گنجشک با
چادر ملی ندیده بودم ... ]]>
شماره گرفتن اشتباه 2015-01-21T07:51:36+01:00 2015-01-21T07:51:36+01:00 tag:http://sheytoonboy.mihanblog.com/post/1055 رضا جاسمی یه شب اشتباهی شماره ی یه دختره رو گرفتم؛تلفنو که برداشت گفتم ببخشید خانوم اشتباه شدهجواب داد ک: باید ثابت کنی؟؟................هیچی دگ منم نتونستم ثابت کنم...الانم سه هفته س دوس دخترمه یه شب اشتباهی شماره ی یه دختره رو گرفتم؛
تلفنو که برداشت گفتم ببخشید خانوم اشتباه شده
جواب داد ک: باید ثابت کنی؟؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هیچی دگ منم نتونستم ثابت کنم...الانم سه هفته س دوس دخترمه
]]>